Pachycereus marginatus

Pachycereus marginatus

Namn: Kantpelarkaktus
Synonym (botaniskt namn): Cereus marginatus
Utbredning: Mexiko

Pachycereus marginatus

Pachycereus marginatus 1

Pachycereus marginatus 2

Pachycereus marginatus 3

Pachycereus marginatus 4

Pachycereus marginatus 6

Pachycereus marginatus 7