Hatiora salicornioides

Hatiora salicornioides 1

Namn: Glasörtskaktus
Synonym (botaniskt namn): Rhipsalis salicornioides, Hatiora bambusoides
Utbredning: Brasilien

Hatiora salicornioides

Hatiora salicornioides 3

Hatiora salicornioides 2

Hatiorasalicornioides