Coryphantha pycnacantha

Coryphantha pycnacantha

Namn: Skårkaktus
Synonym (botaniskt namn): Coryphantha andreae
Utbredning: Mexiko

Coryphantha pycnacantha

Coryphantha pycnacantha 2

Coryphantha pycnacantha 1

Coryphantha pycnacantha 3

Coryphantha pycnacantha 4